Tervetuloa lukioon!

Tämä opas on teh­ty Si­nul­le, joka mie­tit pe­rus­kou­lun jäl­kei­siä opin­to­ja­si.

Lu­kio on erin­o­mai­nen va­lin­ta! Se on hen­ke­vä kas­vun paik­ka, jos­sa saat hy­väs­sä seu­ras­sa ja am­mat­ti­tai­tois­ten opet­ta­jien opas­tuk­sel­la vah­van yleis­si­vis­tä­vän poh­jan elä­mäl­le­si. Lu­ki­on jäl­keen voit suun­na­ta mi­hin ta­han­sa jat­ko-opin­toi­hin.

Täs­sä op­paas­sa esi­tel­lään kaik­ki Joen­suun lu­ki­ot:

Jo­kai­nen lu­kio tar­jo­aa val­ta­kun­nal­li­set pa­kol­li­set ja va­lin­nai­set opin­to­jak­sot sekä run­saan va­li­koi­man mie­len­kiin­toi­sia kou­lu­koh­tai­sia opin­to­jak­so­ja. Myös oppi­aine­ra­jat ylit­tä­viä te­maat­ti­sia opin­to­ja on tar­jol­la moni­puo­li­ses­ti.

Joen­suu­lai­sis­ta lu­ki­ois­ta Tul­li­por­tin Nor­maa­li­kou­lun lu­kio sekä Joen­suun kau­pun­gin yllä­pi­tä­mät lu­ki­ot  an­ta­vat il­mai­set oppi­ma­te­ri­aa­lit ja tie­to­ko­neen kai­kil­le päi­vä­lu­ki­ois­sa lu­kio-opin­ton­sa ensi syk­sy­nä aloit­ta­vil­le yh­teis­haus­sa va­li­tuil­le uu­sil­le 1. vuo­den opis­ke­li­joil­leen, ei siis pel­käs­tään oppi­vel­vol­li­suut­ta suo­rit­ta­vil­le. Kou­lu­mat­kat me­ne­vät KE­LAN sään­tö­jen mu­kai­ses­ti (oppi­vel­vol­li­suus­i­käi­set yli 7 kilo­met­ris­tä lu­ki­o­taan käy­vät saa­vat il­mai­set mat­kat, muil­la 10 kilo­met­rin raja ja myös oma­vas­tuu­o­suus tu­lee mak­saa).

Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023