Joensuun lukiot

Lisä­tie­toa Joen­suun lu­ki­ois­ta löy­dät nii­den omil­ta verk­ko­si­vus­toilta, jot­ka löy­dät kaik­ki alta. Lu­ki­oi­den si­vuil­ta löy­dät myös aine­va­lin­ta­kor­tit.

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio, ”ISK”

Itä-Suo­men kou­lun lu­ki­os­sa suo­ri­te­taan suo­ma­lai­nen yli­op­pi­las­tut­kin­to. Lu­ki­on eri­tyis­teh­tä­vä­nä on an­taa opis­ke­li­joil­leen hyvä ve­nä­jän kie­len tai­to ja ve­nä­läi­sen kult­tuu­rin tun­te­mus. Lu­ki­os­sa nou­da­te­taan suo­ma­lais­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa, mut­ta opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa val­ta­kun­nal­li­sia pa­kol­li­sia opin­to­ja hie­man vä­hem­män, jos hän pai­not­taa opis­ke­lus­saan ve­nä­jän kie­len, ve­nä­läi­sen kult­tuu­rin ja yrit­tä­jyy­den opin­to­ja. Itä-Suo­men kou­lun lu­ki­os­sa opis­kel­laan kah­ta pit­kää kiel­tä: ve­nä­jää ja eng­lan­tia. Li­säk­si opis­ke­li­ja voi va­li­ta ly­hyi­tä vie­rai­ta kie­liä.

https://www.ita­suo­men­kou­lu.fi/lu­kio/

Joensuun Aikuislukio

Joen­suun Ai­kuis­lu­kio tar­jo­aa lu­kio-opin­to­ja, ai­kuis­ten pe­rus­as­teen ope­tus­ta ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen val­men­ta­vaa TUVA-kou­lu­tus­ta ai­van Joen­suun Tie­de­puis­tol­la.

Lu­kio-opin­to­ja voi suo­rit­taa jous­ta­vas­ti joko osal­lis­tu­mal­la ilta­o­pe­tuk­seen tai suo­rit­ta­mal­la lu­kio-opin­to­ja it­se­näi­ses­ti ver­kos­sa. Lu­kio-opis­ke­li­ja­na voit täh­dä­tä suo­rit­ta­maan yli­op­pi­las­tut­kin­non, lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen tai mo­lem­mat. Ai­ne­o­pis­ke­li­ja­na­saat opis­kel­la va­lit­se­mi­a­si yk­sit­täi­siä opin­to­jak­so­ja ha­lu­a­mis­ta­si ai­neis­ta, vaik­ka­pa opis­kel­len li­sää vie­raan kie­len tai­to­ja!

Ai­kuis­lu­ki­on tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen val­men­ta­va kou­lu­tus tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ko­rot­taa pe­rus­kou­lun päät­tö­arvo­sa­no­ja sekä val­men­tau­tua lu­kio-opin­toi­hin. Ai­kuis­lu­ki­on TU­VAl­la voi myös aloit­taa lu­kio-opin­not oman hen­ki­lö­koh­tai­sen opis­ke­lu­suun­ni­tel­man mu­kaan. TUVA-kou­lu­tus so­pii myös maa­han­muut­ta­jil­le, jot­ka tar­vit­se­vat vah­vis­tus­ta suo­men kie­len tai­to­hin­sa.

https://www.joen­suu.fi/ai­kuis­lu­kio

Joensuun lyseon lukio, ”Lyska”

Joen­suun ly­se­on lu­kio on ih­mis­lä­hei­nen ja kan­sain­vä­li­nen kas­vun yh­tei­sö. Ly­seo tar­jo­aa si­nul­le in­nos­ta­van opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön, laa­duk­kaat op­pi­mis­mah­dol­li­suu­det ja vah­vat tu­le­vai­suus­tai­dot.

Uu­det Tie­de­puis­tol­la si­jait­se­vat ti­lat ovat kes­kel­lä in­no­va­tii­vis­ta toi­min­ta­ym­pä­ris­töä, mikä yh­dis­tet­ty­nä pit­kiin kou­lu­tus­pe­rin­tei­siin luo Ly­se­oon op­pi­mi­sen sy­ket­tä.

https://www.joen­suu.fi/ly­se­on­lu­kio

Joensuun yhteiskoulun lukio, ”JYK”

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio (JYK) on laa­du­kas, ai­kaan­sa seu­raa­va ja kor­ke­a­ta­soi­nen, Poh­jois-Kar­ja­lan suu­rin päi­vä­lu­kio.  Lu­ki­on tasa-ar­voi­set pe­rin­teet al­ka­vat jo vuo­des­ta 1907. JYK oli pit­kään Joen­suun seu­dun ai­noa oppi­kou­lu, jos­sa po­jat ja ty­töt opis­ke­li­vat seka­ryh­mis­sä te­o­ria-ai­neis­sa. Tasa-arvo ja kes­tä­vä ke­hi­tys ovat edel­leen tär­kei­tä ar­vo­ja ny­kyi­ses­sä Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on opin­to­tar­jo­tin on maa­kun­nan suu­rin, sa­moin myös opis­ke­li­ja­mää­rä. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia ja jat­ko-opin­to­ja tu­ke­via va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja löy­tyy run­saas­ti jo­kai­ses­ta oppi-ai­nees­ta. Sa­moin tai­to- ja tai­de­ai­nei­den opin­to­jak­so­jen mää­rä on suu­ri.

Yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa opis­ke­li­joi­ta on yli 700. Lin­jo­ja on kol­me:Yleis­lin­ja (144 aloi­tus­paik­kaa), ur­hei­lu­lin­ja (40 aloi­tus­paik­kaa, val­ta­kun­nal­li­nen eri­tyis­teh­tä­vä) sekä mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­ja (26 aloi­tus­paik­kaa).

Kaik­ki ope­tus- ja tau­ko­ti­lat on va­rus­tet­tu vii­mei­sim­mäl­lä tek­no­lo­gi­al­la ja opis­ke­li­ja toi­mii ak­tii­vi­ses­ti eri­lai­sis­sa vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­töis­sä käyt­tä­en hy­väk­seen uu­sin­ta mah­dol­lis­ta op­pi­mis­tek­no­lo­gi­aa.

https://www.joen­suu.fi/yh­teis­kou­lun­lu­kio

Pyhäselän lukio, ”Pyhis”

Pyhä­se­län lu­kio on pie­ni ja ih­mis­lä­hei­nen kou­lu. Pie­nem­mät opis­ke­lu­ryh­mät mah­dol­lis­ta­vat hel­pom­man ja mu­ka­vam­man ta­van op­pia. Tii­mi­op­pi­mi­nen ja opis­ke­lui­den toi­min­nal­lis­ta­mi­nen ovat ta­voit­tei­ta, joi­ta to­teu­te­taan ope­tuk­ses­sa opis­ke­lu­me­ne­tel­mien ja opin­to­tar­jon­nan kaut­ta.

Voit va­li­ta te­o­ri­a­o­pin­to­ja tasa­pai­not­ta­maan pal­jon myös eri­lai­sia tai­to- ja tai­de­ai­nei­den opin­to­jak­so­ja, niin lii­kun­nas­sa, mu­sii­kis­sa ja kuva­tai­tees­sa kuin myös käsi­työs­sä ja koti­ta­lou­des­sa.

Yrit­tä­jyys ja työ­e­lä­mä­yh­tey­det ovat Pyhä­se­län lu­ki­os­sa tär­kei­tä tee­mo­ja, joi­den kaut­ta opis­ke­li­ja pys­tyy jo lu­ki­o­ai­ka­na hank­ki­maan tär­kei­tä yrit­tä­jyys- ja työ­e­lä­mä­tai­to­ja, sekä luo­maan kon­tak­te­ja työ- ja yri­tys­maa­il­maan. Pyhä­se­län lu­ki­ol­la on myös oma eri­tyis­teh­tä­vä­a­lu­een­sa: kou­lu an­taa lu­kio-ope­tus­ta ai­kuis­lin­jan puit­teis­sa Pyhä­se­län van­ki­las­sa.

https://www.joen­suu.fi/py­ha­se­lan­lu­kio

Tulliportin normaalikoulun lukio, ”Norssi”

Nors­sin lu­kio on noin 400 opis­ke­li­jan tii­vis ja ak­tii­vi­nen yh­tei­sö. Lu­ki­om­me ko­ros­taa yh­tei­söl­li­syyt­tä, toi­sen ar­vos­ta­mis­ta sekä yk­si­lön vas­tuu­ta. Lu­ki­on opin­to­jak­soil­la, opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nas­sa, kuo­rois­sa, kan­sain­väli­syys­mat­koil­la ja tee­ma­päi­vi­nä syn­tyy hy­viä ka­ve­ruus­suh­tei­ta, jot­ka kan­ta­vat läpi elä­män.

Kou­lus­sam­me on mo­der­nit ja viih­tyi­sät ti­lat sekä kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu ja in­nos­tu­nut opet­ta­ja­kun­ta. Nors­sis­sa tu­e­taan kaik­kia opis­ke­li­joi­ta ja au­te­taan jo­kais­ta saa­vut­ta­maan nii­tä ta­voit­tei­ta, joi­ta he it­sel­leen aset­ta­vat.

https://www.uef.fi/fi/lu­kio

Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023