Lukio-opintojen rakenne

Lu­ki­os­sa suo­ri­tet­tiin ai­em­min kurs­se­ja, ny­kyi­sin opis­kel­laan opin­to­jak­soil­la ja ke­rä­tään opin­to­pis­tei­tä. Yksi en­ti­nen lu­ki­on kurs­si vas­taa kah­ta opin­to­pis­tet­tä.

Yksi lu­ki­on opin­to­pis­te on puo­les­taan noin 11 x 75 mi­nuu­tin oppi­tun­tia.

Pa­kol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set va­lin­nai­set opin­not on jä­sen­nel­ty ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­siin 1–3 opin­to­pis­teen laa­jui­sik­si. Niis­tä ra­ken­ne­taan joko oppi­ai­nei­den omia tai yh­tei­siä opin­to­jak­so­ja.

Lu­ki­os­sa suo­ri­tat yh­teen­sä vä­hin­tään 150 opin­to­pis­tet­tä, ylä­ra­jaa ei ole.

Pakollisia opintoja on
Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023