Opintojen suunnittelu ja lukion tuntijako

Miten suunnittelet opintojasi?

Opin­to­je­si al­kua hel­pot­taa val­mis luku­jär­jes­tys, joka on laa­dit­tu 9. luo­kan ke­vääl­lä te­ke­mie­si aine­va­lin­to­jen pe­rus­teel­la. Aine­va­lin­ta­kort­ti, jon­ka täy­tät ja pa­lau­tat oman opo­si oh­jei­den mu­kaan, löy­tyy täl­tä si­vus­tol­ta tai lu­ki­oi­den koti­sivuilta. Joen­suun kou­luis­ta ha­ke­vat 9.- ja 10.-luok­ka­lai­set tal­len­ta­vat aine­va­lin­tan­sa Wil­maan.

Kir­jaa kort­tiin en­sim­mäi­sen vuo­den va­lin­ta­si: kie­li­va­lin­nat, ma­te­ma­tii­kan taso, us­kon­to/elä­män­kat­so­mus­tie­to, tai­de­ai­neet sekä mah­dol­li­set muut va­lin­nai­set opin­to­jak­sot. Luku­vuo­den ai­ka­na voit muo­ka­ta ja tar­kis­taa opin­to-oh­jel­maa­si.

Toi­se­na ja kol­man­te­na opin­to­vuo­te­na voit va­li­ta myös joi­ta­kin opin­to­jak­so­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­ton avoi­men yli­o­pis­ton ja Ka­re­lia am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun avoi­men puo­len opin­to­tar­jon­nas­ta tai muis­ta kor­ke­a­kou­luis­ta.

Seu­raa­vaan tau­luk­koon on koot­tu lu­ki­os­sa opis­kel­ta­vat oppi­ai­neet laa­juuk­si­neen. Lisä­tie­to­ja opis­ke­lu­tar­jon­nas­ta löy­dät lu­ki­oi­den omil­ta koti­sivuilta!

Lu­ki­on tun­ti­ja­ko

Oppi­aine Val­ta­kun­nal­li­set pa­kol­li­set opin­to­pis­teet Val­ta­kun­nal­li­set va­lin­nai­set opin­to­pis­teet
Kie­let
Äi­din­kie­li/suo­mi toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus 12 6
A-kie­li 12 4
B-kie­li (toi­nen ko­ti­mai­nen) 10 4
Muut kie­let 16
Ma­te­ma­tiik­ka
Kai­kil­le yh­tei­nen opin­to­ko­ko­nai­suus 2
Ly­hyt ma­te­ma­tiik­ka 10 4
Pit­kä ma­te­ma­tiik­ka 18 6
Ym­pä­ris­tö ja luon­non­tie­teet
Bi­o­lo­gia 4 6
Maan­tie­de 2 6
Fy­siik­ka 2 12
Ke­mia 2 8
Hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­nal­li­set tie­teet
Fi­lo­so­fia 4 4
Psy­ko­lo­gia 2 8
His­to­ria 6 6
Yh­teis­kun­ta­oppi 6 2
Us­kon­to/elä­män­kat­so­mus­tie­to* 4 8
Ter­veys­tie­to 2 4
Tai­to- ja tai­de­ai­neet
Lii­kun­ta 4 6
Mu­siik­ki 2 tai 4 4
Kuva­tai­de 2 tai 4 4
Opin­to-oh­jaus 4

Pa­kol­li­set opin­to­pis­teet ma­te­ma­tii­kan ta­sos­ta riip­pu­en 94–102.
Val­ta­kun­nal­li­set va­lin­nai­set opin­to­pis­teet vä­hin­tään 20.
Te­maat­ti­set, kou­lu­koh­tai­set va­lin­nai­set opin­to­pis­teet sekä lu­ki­o­dip­lo­mit opis­ke­li­jan va­lin­nan mu­kaan.
Opin­to­pis­teet yh­teen­sä vä­hin­tään 150.

*) Ohje uskonnon tai elämänkatsomustiedon valitsemiseen

Joen­suun lu­ki­ois­sa jär­jes­te­tään evan­ke­lis-lu­te­ri­lais­ta us­kon­non ope­tus­ta, jo­hon si­nun tu­lee osal­lis­tua, jos kuu­lut ev. lut. seu­ra­kun­taan. Jos kuu­lut muu­hun us­kon­nol­li­seen yh­dys­kun­taan, niin voit ha­lu­tes­sa­si osal­lis­tua ev. lut. us­kon­non ope­tuk­seen, tai voit va­li­ta oman us­kon­nol­li­sen yh­dys­kun­ta­si mu­kais­ta us­kon­non ope­tus­ta. Jos Joen­suus­sa on vä­hin­tään kol­me ko. yh­dys­kun­nan mu­kais­ta ope­tus­ta ha­lu­a­vaa, niin ope­tus­ryh­mä pe­rus­te­taan. Jos ope­tus­ryh­mää ei syn­ny, niin voit osal­lis­tua ev. lut. us­kon­non tai elä­män­kat­so­mus­tie­don ope­tuk­seen. Jos et kuu­lu mi­hin­kään us­kon­nol­li­seen yh­dys­kun­taan, osal­lis­tut elä­män­kat­so­mus­tie­don ope­tuk­seen. Jos olet lu­kio-opin­to­ja­si aloit­ta­es­sa­si täyt­tä­nyt 18 vuot­ta, niin voit opis­kel­la va­lin­ta­si mu­kaan us­kon­toa tai elä­män­kat­so­mus­tie­toa.

Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023