Vinkkejä valintoihin

Lu­ki­on aine­va­lin­noil­la ja yli­op­pi­las­ko­keil­la on tär­keä mer­ki­tys jat­ko-opin­toi­hin ha­keu­dut­ta­es­sa. Kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin opis­ke­li­jat va­li­taan pää­a­si­al­li­ses­ti yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sen arvo­sa­no­jen tai va­lin­ta­ko­keen pis­tei­den pe­rus­teel­la. Kor­ke­a­kou­lu­jen va­lin­ta­pe­rus­teet ja muut­tu­va yli­op­pi­las­tut­kin­to huo­mi­oi­den yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa vaa­di­taan jat­kos­sa vä­hin­tään vii­den ai­neen kir­joit­ta­mis­ta.

Alle on koot­tu vink­ke­jä oppi­ai­nei­den mer­ki­tyk­ses­tä ja esi­merk­ke­jä alois­ta, joi­den va­lin­ta­ko­keis­sa tai opin­nois­sa tar­vit­set nii­tä. Tar­kem­pia tie­to­ja voit ky­syä omal­ta opol­ta­si.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äi­din­kie­len hal­lin­ta on tär­ke­ää. Kir­joit­ta­mi­sen, lu­ke­mi­sen ja pu­hu­mi­sen tai­to­ja tar­vi­taan kai­kil­la aloil­la. Äi­din­kie­li on yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa kai­kil­le pa­kol­li­nen aine ja yli­op­pi­las­ko­keen arvo­sana ote­taan huo­mi­oon käy­tän­nös­sä kai­kil­la aloil­la. Jos opis­ke­li­jan äi­din­kie­li ei ole suo­mi, hän voi saa­da ope­tus­ta suo­mi toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus -oppi­mää­rän mu­kaan.

Esi­merk­ke­jä alois­ta ja am­ma­teis­ta: opet­ta­ja, toi­mit­ta­ja, tie­dot­ta­ja, tut­ki­ja, me­di­a­no­mi, blog­gaa­ja

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

Lu­ki­os­sa hank­ki­mas­ta­si moni­puo­li­ses­ta kie­li­tai­dos­ta on aina hyö­tyä. Voit ha­kea opis­ke­le­maan kie­liä yli­o­pis­toon ja yli­o­pis­to-opin­nois­sa osa tent­ti­kir­jois­ta on vie­ras­kie­li­siä. Myös osa ope­tuk­ses­ta voi­daan jär­jes­tää esi­mer­kik­si eng­lan­nin kie­lel­lä. Am­ma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­sa ja yli­o­pis­tois­sa suo­ri­te­taan pa­kol­li­sia ruot­sin opin­to­ja ja työ­e­lä­mäs­sä ar­vos­te­taan moni­puo­li­sia kiel­ten osaa­jia.

Esi­merk­ke­jä alois­ta ja am­ma­teis­ta: vies­tin­tä, tulk­ki, kie­len­kään­tä­jä, opet­ta­ja, res­to­no­mi ja muut mat­kai­lu­alan am­ma­tit

Matematiikka

Ma­te­ma­tiik­ka on si­nul­le vält­tä­mä­tön aine py­rit­tä­es­sä tek­ni­sil­le ja ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­sil­le aloil­le yli­o­pis­toon. Li­säk­si ma­te­ma­tii­kan yli­op­pi­las­tut­kin­non arvo­sa­nan pai­no­arvo on suu­ri lä­hes kai­kil­le aloil­le ha­et­ta­es­sa. Myös psy­ko­lo­gi­an ja kau­pal­li­sen alan pää­sy­ko­keis­sa tar­vi­taan usein ma­te­maat­ti­sia tai­to­ja. Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen kaik­ki alat huo­mi­oi­vat ma­te­ma­tii­kan yli­op­pi­las­tut­kin­non arvo­sa­nan to­dis­tus­va­lin­nal­la ha­et­ta­es­sa. Ma­te­ma­tii­kan opis­ke­lu ke­hit­tää myös loo­gis­ta ajat­te­lu­ky­kyä.

Esi­merk­ke­jä alois­ta ja am­ma­teis­ta: it-ala, tuo­te­ke­hi­tys, tut­ki­mus, dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, in­si­nöö­ri, opet­ta­ja, ark­ki­teh­ti, eko­no­mi

Luonnontieteet

Luon­non­tie­tei­tä ja tie­to­tek­niik­kaa opis­ke­le­mal­la han­kit van­kan poh­jan näi­den alo­jen li­säk­si esi­mer­kik­si lää­ke­tie­tei­den, ter­vey­den­hoi­to­alan ja far­ma­si­an jat­ko-opin­toi­hin. Tie­to­tek­nii­kan osaa­mis­ta­si voit so­vel­taa ko­to­na, opis­ke­lus­sa ja työ­e­lä­mäs­sä.

Esi­merk­ke­jä alois­ta ja am­ma­teis­ta: tut­ki­mus, tie­to­jen­kä­sit­te­ly, tuo­te­ke­hi­tys, ym­pä­ris­tö­hal­lin­to, va­kuu­tus­ala, lää­ke­tie­de, me­te­o­ro­lo­gi, mik­ro­bi­o­lo­gi, fyy­sik­ko, ge­o­lo­gi, pro­vii­so­ri, bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­teen opet­ta­ja, sai­raan­hoi­ta­ja

Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet

Hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­nal­li­sis­sa ai­neis­sa lä­hes­ty­tään maa­il­maa ja ih­mis­tä eri näkö­kul­mis­ta. Opis­ke­le mah­dol­li­sim­man sy­väl­li­ses­ti ai­net­ta, jon­ka aiot kir­joit­taa ja jota mah­dol­li­ses­ti py­rit opis­ke­le­maan.

Esi­merk­ke­jä alois­ta ja am­ma­teis­ta: tut­ki­mus, tie­do­tus, hal­lin­to, suun­nit­te­lu, ar­ke­o­lo­gi, tut­ki­ja, pap­pi, te­o­lo­gi, laki­mies, psy­ko­lo­gi, fi­lo­so­fi, his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­opin opet­ta­ja

Taide- ja taitoaineet

Jos suun­nit­te­let jat­ko-opin­to­ja tai­de- ja lii­kun­ta-aloil­la, kan­nat­taa hank­kia vah­va poh­ja nii­tä var­ten lu­kio-opin­nois­sa ja har­ras­tuk­sis­sa. Lu­ki­os­sa voit suo­rit­taa kai­kis­sa tai­de- ja tai­to­ai­neis­sa lu­ki­o­dip­lo­min, jos­ta voi olla hyö­tyä ha­keu­tu­es­sa­si jat­ko-opin­toi­hin.

Esi­merk­ke­jä alois­ta ja am­ma­teis­ta: si­sus­tus­ark­ki­teh­tuu­ri, muo­toi­lu, tai­de- ja lii­kun­ta­kas­va­tus, val­men­nus, tai­tei­li­ja, tren­di­a­na­lyy­tik­ko, muu­sik­ko, näyt­te­li­jä, tans­si­ja, opet­ta­ja, val­men­ta­ja, ka­pel­li­mes­ta­ri, lii­kun­nan­oh­jaa­ja, fy­si­o­te­ra­peut­ti, me­di­a­no­mi

Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023