Ylioppilastutkinto

Yli­op­pi­las­tut­kin­to on lu­ki­o­lai­sen kyp­syys­koe. Pää­set näyt­tä­mään yli­op­pi­las­ko­keis­sa, mil­lai­sia tie­to­ja ja tai­to­ja olet lu­ki­on ai­ka­na op­pi­nut. Kaik­ki yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­keet suo­ri­te­taan tie­to­ko­neel­la. Mak­su­ton toi­nen aste si­säl­tää vii­si yli­op­pi­las­tut­kin­toon kuu­lu­vaa ko­et­ta, lo­puis­ta pe­ri­tään yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan voi­mas­sa ole­van hin­nas­ton mu­kai­nen mak­su.

Yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa ko­ke­laan on suo­ri­tet­ta­va vii­si ko­et­ta, joi­hin si­säl­tyy äi­din­kie­les­sä ja kir­jal­li­suu­des­sa jär­jes­tet­tä­vä koe sekä ko­ke­laan va­lin­nan mu­kaan vä­hin­tään kol­me ko­et­ta ryh­mäs­tä, jo­hon kuu­lu­vat ma­te­ma­tii­kan, toi­sen ko­ti­mai­sen kie­len, vie­raan kie­len ja re­aa­li­ai­neen koe. Ko­ke­las päät­tää itse, min­kä vii­den­nen ko­keen suo­rit­taa, esi­mer­kik­si toi­sen re­aa­li­ai­neen ko­keen tai vie­raan kie­len. Tut­kin­nos­ta muo­dos­te­taan näin tasa­pai­noi­nen ko­ko­nai­suus, jol­la mi­ta­taan lu­ki­on opin­to­jen omak­su­mis­ta. Yli­op­pi­las­ko­kei­siin laa­di­taan jat­kos­sa myös oppi­aine­ra­jat ylit­tä­viä teh­tä­viä.

Joil­le­kin aloil­le par­haat mah­dol­li­set pis­teet saa­vut­taak­se­si voit tar­vi­ta kuu­si yli­op­pi­las­tut­kin­non arvo­sa­naa. Ylä­ra­jaa ko­kei­den mää­räl­le ei ole, jo­ten voit suo­rit­taa äi­din­kie­len (tai vaih­to­eh­toi­ses­ti suo­mi toi­se­na kie­le­nä -ko­keen) ja mui­den nel­jän pa­kol­li­sen ko­keen li­säk­si yli­mää­räi­siä ko­kei­ta mie­len­kiin­to­si mu­kaan niin mon­ta kuin ha­lu­at. Niis­tä­kin on var­mas­ti hyö­tyä elä­mä­si var­rel­la!

Suu­rin osa yli­op­pi­las­ko­ke­lais­ta ha­jaut­taa tut­kin­ton­sa kah­teen suo­ri­tus­ker­taan. Täl­löin opis­ke­li­ja suo­rit­taa yleen­sä 1–2 ko­et­ta kol­man­nen vuo­den syk­syl­lä ja lo­put ko­keet seu­raa­va­na ke­vää­nä en­nen val­mis­tu­mis­taan yli­op­pi­laak­si. Osa lu­ki­o­lai­sis­ta opis­ke­lee 3,5–4 vuot­ta, ja sil­loin myös kir­joi­tus­ten aloit­ta­mis­ta luon­nol­li­ses­ti siir­re­tään kol­man­nen vuo­den syk­syä myö­häi­sem­mäk­si.

Kir­joi­tet­ta­vien ai­nei­den pa­kol­lis­ten opin­to­jak­so­jen li­säk­si pää­set sy­ven­tä­mään osaa­mis­ta­si lu­ki­on va­lin­nai­sil­la opin­to­jak­soil­la. Op­pi­nei­suu­te­si kas­vaa päi­vä päi­väl­tä. Olet en­tis­tä val­miim­pi näyt­tä­mään osaa­mi­se­si sekä koh­taa­maan jat­ko-opin­to­jen ja työ­e­lä­män haas­teet.

Lisä­tie­toa yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta saat Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan vi­ral­li­sil­ta net­ti­sivuilta.

Lu­ki­on lois­ta­va­na lop­pu­hui­pen­nuk­se­na Si­nua juh­li­taan yli­op­pi­las­juh­lien san­ka­ri­na – lu­ki­on yli­op­pi­laa­na!

Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023