Hyvinvoinnistasi huolehditaan

Lu­ki­os­sa opin­to­jen suun­nit­te­lu on en­tis­tä enem­män opis­ke­li­jan vas­tuul­la ja va­lin­nai­suus opin­nois­sa li­sään­tyy. Uu­dis­tu­va lu­kio kiin­nit­tää laa­jem­min huo­mi­o­ta opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tiin ja sen tu­ke­mi­seen sekä opin­nois­sa oh­jaa­mi­seen.

Apu­na­si si­nul­la ovat opin­to-oh­jaa­jat, ryh­män­oh­jaa­jat, ai­neen­o­pet­ta­jat ja tu­to­rit. Myös ko­din tuki sekä hyvä yh­teis­työ huol­ta­jien kans­sa on tär­ke­ää koko lu­ki­on ajan. Yh­des­sä voim­me par­hai­ten edis­tää hy­vin­voin­ti­a­si ja opin­to­me­nes­tys­tä­si.

Opiskelijahuolto, ohjaus ja opiskelun erityinen tuki

Lu­ki­on opis­ke­lu­huol­lol­la tar­koi­te­taan sekä yh­tei­söl­lis­tä että yk­si­lö­koh­tais­ta opis­ke­lu­huol­toa.

Yh­tei­söl­li­nen opis­ke­lu­huol­to on osa oppi­lai­tok­sen toi­min­ta­kult­tuu­ria ja toi­mia, joil­la edis­te­tään opis­ke­li­joi­den osal­li­suut­ta, op­pi­mis­ta, hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä.

Lu­ki­on yh­tei­söl­li­nen opis­ke­lu­huol­to­ryh­mä vas­taa opis­ke­lu­huol­lon suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä, to­teut­ta­mi­ses­ta ja ar­vi­oin­nis­ta. Ryh­mään voi­vat kuu­lua reh­to­ri, opin­to-oh­jaa­ja, eri­tyis­o­pet­ta­ja, ter­vey­den­hoi­ta­ja, kou­lu­psy­ko­lo­gi, ku­raat­to­ri, opet­ta­jien/ryh­män­oh­jaa­jien edus­ta­ja ja opis­ke­li­joi­den edus­ta­ja.

Yk­si­lö­koh­tai­sel­la opis­ke­lu­huol­lol­la tar­koi­te­taan opis­ke­li­jal­le an­net­ta­via opis­ke­li­ja­huol­lon pal­ve­lu­ja, joi­ta ovat opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to, opis­ke­lu­huol­lon psy­ko­lo­gi- ja ku­raat­to­ri­pal­ve­lut sekä yk­sit­täis­tä opis­ke­li­jaa kos­ke­va moni­a­lai­nen opis­ke­lu­huol­to. Yk­si­lö­koh­tai­sen opis­ke­lu­huol­lon teh­tä­vä­nä on edis­tää opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja opis­ke­lu­ky­kyä sekä tun­nis­taa näi­hin ja opis­ke­li­jan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­viä yk­si­löl­li­siä tar­pei­ta. Ta­voit­tee­na on myös var­hai­ses­sa vai­hees­sa eh­käis­tä on­gel­mia ja huo­leh­tia tar­vit­ta­van tuen jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Lu­ki­on opin­to-oh­jauk­sen teh­tä­vä­nä on tu­kea si­nua lu­kio-opin­to­jen eri vai­heis­sa sekä ke­hit­tää val­miuk­si­a­si teh­dä kou­lu­tus­ta ja elä­män­uraa kos­ke­via va­lin­to­ja. Opin­to-oh­jaa­jan kans­sa teet hen­ki­lö­koh­tai­sen suun­ni­tel­man opin­to­jen to­teut­ta­mi­ses­ta sekä jat­ko-opin­nois­ta. Kaik­ki lu­ki­on ope­tus- ja oh­jaus­hen­ki­lös­töön kuu­lu­vat osal­lis­tu­vat lu­ki­on oh­jaus­toi­min­taan.

Opis­ke­lun eri­tyi­sen tuen tar­koi­tuk­se­na on tu­kea ja aut­taa si­nua op­pi­mis­vai­keuk­sis­sa. Lu­ki­os­sa eri­tyi­nen tuki on ensi­si­jai­ses­ti pe­da­go­gis­ta tu­kea, joka koh­dis­tuu op­pi­maan op­pi­mi­seen, oman op­pi­mis­tyy­lin löy­tä­mi­seen sekä itse­tun­non vah­vis­ta­mi­seen op­pi­ja­na.

Tukenasi tarvittaessa
Nuorten tiimi

Lu­ki­oi­den yh­teis­työ­kump­pa­ni­na opis­ke­lu­huol­lon asi­ois­sa toi­mii Joen­suun Nuor­ten tii­mi. Se tar­jo­aa 13–18-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le tu­kea elä­män­hal­lin­taan ja ar­jen su­ju­mi­seen, ih­mis­suh­de- ja vuo­ro­vai­ku­tus­a­si­oi­hin, kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen liit­ty­viin haas­tei­siin, mie­len­ter­vey­del­li­siin asi­oi­hin, päih­de- ja riip­pu­vuus­a­si­oi­hin, kun­tou­tus- ja te­ra­pi­a­tar­peen ar­vi­oin­tiin sekä so­pi­vien ja tar­peen­mu­kais­ten pal­ve­lu­jen löy­tä­mi­seen. Nuor­ten tii­mis­sä työs­ken­te­lee so­si­aa­li­oh­jaa­jia, sai­raan­hoi­ta­jia ja osa-ai­kai­nen nuo­ri­so psy­ki­at­ri­an eri­kois­lää­kä­ri.

https://www.siun­so­te.fi/-/nuor­ten-pal­ve­lu­kes­kus

Maksuton toinen aste

Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen myö­tä toi­nen aste eli myös lu­kio-opin­not muut­tui­vat oppi­vel­vol­li­sil­le mak­sut­to­mik­si.

Tä­män uu­dis­tuk­sen myö­tä ai­kai­sem­min mak­sut­to­man ope­tuk­sen, kou­lu­ruo­kai­lun sekä op­pi­las­huol­lon pal­ve­lui­den li­säk­si oppi­vel­vol­li­sil­le mak­sut­to­mak­si muut­tui­vat myös seu­raa­vat: oppi­kir­jat ja tar­vit­ta­vat ma­te­ri­aa­lit, ope­tuk­ses­sa tar­vit­ta­vat työ­vä­li­neet, tut­kin­non edel­lyt­tä­mät vii­si yli­op­pi­las­ko­et­ta (sekä tar­vit­ta­es­sa hy­lät­ty­jen ko­kei­den uu­si­mi­nen), vä­hin­tään 7 kilo­met­rin mit­tai­set kou­lu­mat­kat sekä mah­dol­li­sis­sa eri­tys­ta­pauk­sis­sa myös ma­joi­tus- ja mat­ka­kus­tan­nuk­set.

Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023