Yhteishaku ja opiskelijavalinta

Joen­suun lu­ki­oi­hin ha­e­taan val­ta­kun­nal­li­ses­sa yh­teis­haus­sa täyt­tä­mäl­lä yh­teis­haku­lo­ma­ke osoit­tees­sa www.opin­to­pol­ku.fi .

Joen­suus­sa on pää­tet­ty, että kaik­ki joen­suu­lai­set päi­vä­lu­ki­ot an­ta­vat il­mai­set oppi­ma­te­ri­aa­lit ja tie­to­ko­neen kai­kil­le ensi syk­sy­nä lu­kio-opin­ton­sa aloit­ta­vil­le, ei siis vain pel­käs­tään 9. luo­kal­ta ha­ke­vil­le oppi­vel­vol­li­suus­i­käi­sil­le. 

Ylei­nen lu­ki­oon pää­syn edel­ly­tys on suo­ri­tet­tu pe­rus­kou­lun oppi­mää­rä. Opis­ke­li­jat va­li­taan lu­ki­on pe­rus­kou­lun päät­tö­to­dis­tuk­sen luku­ai­nei­den kes­ki­ar­vo­jen mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Luku­ai­nei­den kes­ki­arvo las­ke­taan sa­das­osan tark­kuu­del­la seu­raa­vis­ta ai­neis­ta: äi­din­kie­li, toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, vie­raat kie­let, us­kon­to tai elä­män­kat­so­mus­tie­to, his­to­ria, yh­teis­kun­ta­oppi, ma­te­ma­tiik­ka, fy­siik­ka, ke­mia, bi­o­lo­gia, ter­veys­tie­to ja maan­tie­de.

Joen­suun lu­ki­oi­den eri­kois­lin­joil­la on em. poik­ke­a­via va­lin­ta­kri­tee­rei­tä, mm. va­lin­ta­ko­kei­ta tai -tes­te­jä. Niis­tä saat tie­toa lu­ki­oi­den omil­ta koti­sivuilta:

Opis­ke­li­ja va­li­taan lu­ki­oon hä­nen yh­teis­haus­sa esit­tä­mäs­sään ensi­si­jai­suus­jär­jes­tyk­ses­sä. Jos opis­ke­li­ja ei tule va­li­tuk­si 1. haku­toi­veek­si aset­ta­maan­sa lu­ki­oon, hä­net huo­mi­oi­daan seu­raa­val­le si­jal­le ase­te­tun oppi­lai­tok­sen va­lin­nas­sa. Opis­ke­li­ja ote­taan huo­mi­oon vain nii­den oppi­lai­tos­ten va­lin­nois­sa, jot­ka ovat mer­kit­ty yh­teis­haun haku­lo­mak­kee­seen. On tär­keä muis­taa, että haku­toi­veet ovat si­to­via, eikä nii­tä voi haku­ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen enää muut­taa.

Lukioon hakeminen

Voit ha­kea lu­ki­oon osal­lis­tu­mal­la yh­teis­ha­kuun sekä täyt­tä­mäl­lä en­sim­mäi­sen si­jan haku­toi­veen mu­kai­sen lu­ki­on aine­va­lin­ta­kor­tin. Aine­va­lin­ta­kor­tit ovat tu­los­tet­ta­vis­sa kun­kin lu­ki­on omil­ta koti­sivuilta tai tä­män si­vun oi­ke­as­ta ylä­nur­kas­ta.

  1. Täy­tä yh­teis­haku­lo­ma­ke ne­tis­sä osoit­tees­sa www.opin­to­pol­ku.fi
  2. Täy­tä lu­ki­on aine­va­lin­ta­kort­ti. Joen­suun kau­pun­gin ysi­luok­ka­lai­set tal­len­ta­vat omat va­lin­tan­sa Wil­maan ja muis­ta kun­nis­ta lu­ki­oon ha­ke­vat voi­vat pa­laut­taa oman aine­va­lin­ta­kort­tin­sa opol­le. It­se­näi­ses­ti ha­ke­vat toi­mit­ta­vat aine­va­lin­ta­kort­tin­sa suo­raan lu­ki­ol­le joko säh­kö­pos­tit­se tai pos­tit­se.
  3. Täy­tä tar­vit­ta­es­sa lisä­tie­to­lo­ma­ke eri­tyis­lin­joil­le ha­et­ta­es­sa. Tar­kis­ta tar­vit­ta­es­sa lu­ki­on si­vuil­ta. Ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aan ha­et­ta­es­sa täy­tät lisä­tie­to­lo­mak­keen TÄS­TÄ.
Lukioiden ainevalintakortit

Ly­se­on lu­ki­on yleis­lin­ja

Yh­teis­kou­lun lu­ki­on yleis- sekä mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­ja

Yh­teis­kou­lun lu­ki­on ur­hei­lu­lin­ja

Pyhä­se­län lu­kio

Nor­maa­li­kou­lun lu­ki­on yleis- ja lu­ma­lin­ja

Yhteishaun hakuaika
Valintapäätöksen julkistaminen ja lukiopaikan varmistaminen

Tie­to lu­ki­oon va­li­tuis­ta jul­kis­te­taan ai­kai­sin­taan 13.6.2024. Tie­to jul­kais­ta lu­ki­on koti­si­vuil­la ja saat lu­ki­on reh­to­ril­ta myös pos­tit­se tai säh­kö­pos­til­la kir­jeen. Lu­ki­o­pai­kan vas­taan­otat oh­jei­den mu­kai­ses­ti esim. opin­to­pol­ku­jär­jes­tel­mäs­sä. Mi­kä­li et ota lu­ki­o­paik­kaa vas­taan, il­moi­ta sii­tä mah­dol­li­sim­man pian sii­hen lu­ki­oon, jo­hon si­nut on va­lit­tu.

Ter­ve­tu­loa lu­ki­oon!

Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023