Tutustu korkeakouluopintoihin jo lukiossa

Ota va­ras­läh­tö ja tu­tus­tu kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin jo lu­ki­os­sa!

Joen­suun lu­ki­ot te­ke­vät yh­teis­työ­tä kor­ke­a­kou­lu­jen kans­sa tar­jo­a­mal­la ope­tus­ta sekä Itä-Suo­men yli­o­pis­ton että Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa. Näin si­nul­la on mah­dol­li­suus tu­tus­tua sekä yli­o­pis­to- että am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin etu­kä­teen ja lu­kea ne osak­si lu­ki­on oppi­mää­rää. Saa­tat myös hel­pot­taa jat­ko­kou­lu­tus­poh­din­to­ja­si.

Lu­ki­o­lai­set voi­vat suo­rit­taa yli­o­pis­ton kurs­seis­ta esi­mer­kik­si seu­raa­via:

Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­opin­nois­ta voi suo­rit­taa esi­mer­kik­si seu­raa­via:

Li­sää tie­toa näis­tä vaih­to­eh­dois­ta saat esi­mer­kik­si lu­ki­on opin­to-oh­jaa­jal­ta. Vaih­to­eh­toi­hin voit tu­tus­tua myös seu­raa­vil­la verk­ko­si­vuil­la:

https://www3.uef.fi/fi/web/adu­ca­te/lu­ki­o­lai­sil­le

https://www.ka­re­lia.fi/vay­la­o­pin­not/

Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023