Lukioiden yhteistyökumppanit

Joensuun aikuislukio

Joen­suun Ai­kuis­lu­kio tar­jo­aa lu­kio-opin­to­ja, ai­kuis­ten pe­rus­as­teen ope­tus­ta ja tut­kin­toon val­men­ta­vaa kou­lu­tus­ta ai­van Joen­suun kes­kus­tas­sa.

Lu­kio-opin­to­ja voi suo­rit­taa jous­ta­vas­ti joko osal­lis­tu­mal­la ilta­o­pe­tuk­seen tai suo­rit­ta­mal­la lu­ki­o­kurs­se­ja it­se­näi­ses­ti ver­kos­sa. Lu­kio-opis­ke­li­ja­na voit täh­dä­tä suo­rit­ta­maan yli­op­pi­las­tut­kin­non, lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen tai mo­lem­mat. Aine­o­pis­ke­li­ja­na saat opis­kel­la va­lit­se­mi­a­si yk­sit­täi­siä lu­ki­o­kurs­se­ja ha­lu­a­mis­ta­si ai­neis­ta, vaik­ka­pa opis­kel­len li­sää vie­raan kie­len tai­to­ja!

Pe­rus­kou­lu­lin­jal­la voit ko­rot­taa pe­rus­kou­lun arvo­sa­no­ja tai käy­dä pe­rus­kou­lun lop­puun ja saa­da päät­tö­to­dis­tuk­sen. Ai­kuis­lu­kio tar­jo­aa myös suo­mi toi­se­na kie­le­nä -opin­to­ja ja tut­kin­toon val­men­ta­vaa kou­lu­tus­ta.

Lue li­sää: https://www.joen­suu.fi/ai­kuis­lu­kio

Joensuun konservatorio

Kaik­ki Joen­suun lu­ki­ot te­ke­vät yh­teis­työ­tä Joen­suun kon­ser­va­to­ri­on kans­sa. Si­nul­la on mah­dol­li­suus liit­tää lu­kio-opin­toi­hi­si kon­ser­va­to­ri­on mu­siik­ki­o­pis­to-opin­to­ja ja muu­si­kon tut­kin­non opin­to­ja. Ole roh­ke­as­ti yh­tey­des­sä kon­ser­va­to­ri­oon, jos suun­nit­te­let muu­si­kon tut­kin­non suo­rit­ta­mis­ta.

Lue li­sää: https://www.joen­suu.fi/kon­ser­va­to­rio

Joensuun Urheiluakatemia

Joen­suun Ur­hei­lu­a­ka­te­mia on oppi­lai­tos­ten ja ur­hei­lu­toi­mi­joi­den yh­teis­työ­ver­kos­to, joka tu­kee ur­hei­lu- ja opis­ke­lu-urien ta­voit­teel­lis­ta yh­dis­tä­mis­tä.

Ur­hei­lu­a­ka­te­mia tar­jo­aa ur­hei­li­jal­le huip­pu­val­men­nus­ta, ur­hei­lun tuki­pal­ve­lu­ja sekä tu­kea opin­to­jen suun­nit­te­luun. Ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aan voit ha­kea kai­kis­ta Joen­suun lu­ki­ois­ta, sa­moin myös kor­kea-as­teel­ta. Toi­sel­le as­teel­le ha­kies­sa­si täy­tä ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an lisä­tie­to­lo­ma­ke TÄS­TÄ LIN­KIS­TÄ.

Lue li­sää: https://www.joen­suu.fi/ur­hei­lu­a­ka­te­mia

Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023