Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te kos­kee Joen­suun lu­ki­oi­den haku­o­pas­ta. Si­vus­ton suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa on nou­da­tet­tu saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mus­ten WCAG 2.1 A- ja AA-ta­son kri­tee­re­jä.

Verk­ko­si­vut vas­taa­vat suu­ril­ta osin saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­sia. Olem­me ar­vi­oi­neet si­vus­ton saa­vu­tet­ta­vuu­den itse.

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te on päi­vi­tet­ty 24.10.2023.

Verkkopalvelussa havaitut puutteet

Ha­vai­tut puut­teet py­ri­tään kor­jaa­maan mah­dol­li­sim­man pian.

Palautetta saavutettavuudesta

Saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta voi jät­tää pa­lau­tet­ta verk­ko­lo­mak­keel­la: Anna saa­vu­tet­ta­vuus­pa­lau­tet­ta Joen­suun kau­pun­gin verk­ko­lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­til­la kir­jaa­mo@joen­suu.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huo­maat si­vus­tol­la saa­vu­tet­ta­vuus­on­gel­mia, anna en­sin pa­lau­tet­ta meil­le eli si­vus­ton yllä­pi­tä­jäl­le. Vas­tauk­ses­sa voi men­nä 14 päi­vää. Jos et ole tyy­ty­väi­nen saa­maa­si vas­tauk­seen tai et saa vas­taus­ta lain­kaan kah­den vii­kon ai­ka­na, voit teh­dä il­moi­tuk­sen Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton si­vul­la ker­ro­taan tar­kas­ti, mi­ten il­moi­tuk­sen voi teh­dä ja mi­ten asia kä­si­tel­lään.

Val­von­ta­vi­ran­o­mai­sen yh­teys­tie­dot:
Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to
Saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nan yk­sik­kö
www.saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set.fi
saa­vu­tet­ta­vuus@avi.fi
pu­he­lin­nu­me­ro vaih­de 0295 016 000

Joen­suun lu­ki­oi­den haku­opasKe­vät 202425.9.2023